Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

A drLBeauty.com plasztikai sebészeti beavatkozásokat kínáló portált úgy alakítottuk ki, hogy minden számodra releváns információról friss tájékoztatást kaphass. Mindez csak néhány személyes adatod megadásával jöhet létre, ezért köszönjük Neked, hogy bizalmat szavazol intézményünknek. Adataid védelme különösen fontos számunkra, így nagy figyelmet fordítunk rá, hogy ezeket az információkat bizalmasan kezeljük. Kérjük, figyelmesen olvasd el az alábbiakat, mert a drLBeauty.com portál bármely oldalának megnyitásával, illetve a portálon feltüntetett e-mail cím elérésével az alábbi adatvédelmi elveket, és jogi nyilatkozatot tudomásul veszed, elfogadod és magadra nézve kötelezőnek ismered el.

Személyes adataidat kizárólag meghatározott célból, jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezeljük. Adatkezelés során biztosítjuk az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét a tisztesség és törvényesség keretein belül.
Amennyiben az Adatvédelmi Tájékoztatóban változtatás történik vagy frissítésre kerül, az oldalon kommunikáljuk, hogy pácienseink naprakészek legyenek a személyes információk gyűjtésével, használatával és közzétételével kapcsolatos módosításokkal.

Amennyiben bármilyen kérdésed merülne fel az Adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatosan, az alábbi email címen keress minket: info@drlbeauty.hu

Adatkezelő adatai

Név: DrL-Beauty Kft.

Elérhetőség: 1112 Budapest, Tóberek utca 8.

Adószám: 26599995-1-43

E-mail: info@drlbeauty.com

Telefonszám: ++36-30-525 56 23

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-65845/2013.

Webhely-szolgáltató és egyéb címzettek adatai

Tárhelyszolgáltató adatai:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1144. Budapest, Ormánság u. 4.
Weboldala: www.tarhely.eu
E-mail címe: support@tarhely.eu
Telefonszáma: +36-1-789 2 789

Számlázás:
Név: KBOSS Kft.
Székhely:  1031 Budapest, Záhony utca 7/D
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Adószám: 13421739-2-41
E-mail: info@szamlazz.hu

Emailek fogadása és küldése:
Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA

Google Anlytics:
Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
 • az információs önrendelkezési jogról szóló és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Fogalmak

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Milyen információkat gyűjtünk?

A gyűjtött információk a következő csoportokba sorolhatóak:

  • Általad megadott információk:
   Ezeket az adatokat kapcsolattartásra, valamint akcióink, szolgáltatásaink ajánlására használjunk fel. Az adatokat a hírlevélre történő feliratkozáskor vagy annak módosításakor adtad meg, melyek pontosan a következők: név, e-mail cím, születési név, érdeklődési kör.
  • Az ajakfeltöltés nyereményjátékban általad megadott információk:
   Ezeket az adatokat a nyertesek elérésére, valamint szolgáltatásaink, honlapunk javítására használjuk fel. Az adatokat a nyereményjátékra való regisztrációval adtad meg: név, email cím, születési év, plasztikai sebészeti érdeklődési területek, a plasztikai sebészeti szolgáltatásokkal kapcsolatos szempontok, általános érdeklődési területek. A következő személyes adatokat: nevet és e-mail címet a nyereményjáték végéig megőrizzük, utána pedig töröljük.
  • Automatikusan begyűjtött információk:
   Az oldal használata során, más weboldalakhoz hasonlóan mi is automatikusan gyűjtünk bizonyos információkat, melynek célja honlapunk és szolgáltatásaink fejlesztése, valamint saját célú kutatás, illetve statisztikák készítése.  Ahhoz, hogy bizonyos adatokhoz hozzájussunk, úgynevezett „cookie”-kat használunk, mellyel azonosítani tudjuk böngésződet visszatérésed alkalmával.
   Néhány példa ezekre az információkra: a számítógéped IP címe, a böngésződ-, az operációs rendszered típusa; a mozgásaid oldalunkon belül, a weboldal címe melyről érkeztél, és a keresési kifejezések. Ezek a „cookie”-k nem köthetőek olyan információkhoz, amiből Téged azonosítani lehetne.
   A „cookie”-k letiltásával bármikor megszüntetheted az adatok begyűjtését, de az ezt megelőzően gyűjtött adatokat technikai okok miatt azonban nem lehetséges eltávolítani a rendszerből.
   Látogatásaid során „cookie”-t kaphatsz weboldalunktól, és az oldalunk látogatottságát mérő külső, független auditáló szolgáltatótól (Google Analytics).
   A mérési adatok kezeléséről a következő helyeken érhető el részletes felvilágosítás:
   Google Analytics, Google adatvédelmi elvek.
   A webszerver által automatikusan rögzített adatok 30 napig állnak rendelkezésünkre, ezt követően csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként tároljuk.
  • A személyes kapcsolatfelvétel során tudomásunkra jutott adatok:
   Ezeket az információkat kapcsolattartása, szolgáltatásaink javítására, valamint belső statisztikák készítésére használjuk fel.

Kiadjuk-e a begyűjtött adatokat?

Személyes adatot kizárólag az érintett személy kifejezett hozzájárulása esetén vagy törvényi felhatalmazás alapján bocsájtunk harmadik fél számára hozzáférhetővé.

Facebook oldal

Az Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, a “DrLBeauty Plasztikai Sebészet” oldalon. Ezen Facebook oldal célja az Adatkezelő vállalkozásának a reklámozása, ügyfelek szerzése. Ezáltal Adatkezelő a Facebook oldalán is személyes adatokhoz jut az Érintett előzetes hozzájárulásával.

Információk helyessége

Adatkezelőként mi a nekünk megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Személyes tájékoztatás

Kezelt személyes adataidról bármikor tájékoztatást kérhetsz emailen (), kérheted azok helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – az adatbázisból való törlését.

Adatvédelmi elveink változása

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen adatkezelési szabályzatot egyoldalú döntéssel bármikor módosítsuk. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenően beleegyezésük kikérése nem szükséges.

Adatvédelmi incidens kezelése

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával a tudomásunkra jutástól bejelentjük az illetékes adatvédelmi hatóságnak.

Ha természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az adatvédelemmel kapcsolatosan felmerülő kérdésekkel az alábbi hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
 • Telefon: +36-1/39-11-400
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Weboldal: www.naih.hu
Az Érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban és e jogok gyakorlásának módja

Személyes adataid kezelésével kapcsolatosan az alábbi jogok illetnek meg:

A hozzájárulás visszavonásához való jog

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármely időpontban visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Tájékoztatáshoz való jog  

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Érintett személyes adatok kategóriái;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az Érintettet a fentiekben felsorolt információkról.

 

Az adatok helyesbítéséhez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 15 napon belül helyesbítse az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes kiegészítését.

 

Az adatok törléséhez való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 15 napon belül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor

A személyes adat nem törölhető, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében (így például a számlázási adatok megőrzése céljából), illetve közérdekből;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élvez-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a fentiekben hivatkozott valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 • az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul

 

A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen az alábbi esetekben:

 • Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett hozzájárulása nélkül. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 • Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban tájékoztatja.

Ha Adatkezelő az Érintett helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül közli a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésére az Érintettet tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Jogi nyilatkozat

A www.drLBeauty.com oldalon található tartalom, a hozzá tartozó nevek, logók, cikkek, képek, adatok, információk szerzői oltalom alá esnek, mely felhasználás és hasznosítás jogával a Jogtulajdonos rendelkezik.

A tartalom bármely módon történő felhasználása kizárólag a Jogtulajdonossal (DrL-Beauty Kft., 1112 Budapest, Tóberek utca 8.) történő előzetes írásbeli egyeztetés keretében történhet. A Jogtulajdonos jogsértés vagy jogosulatlan felhasználás esetén a szükséges jogi lépéseket megteszi, ezen belül büntetőeljárás lefolytatása végett feljelentést tesz, valamint igényét peres úton érvényesíti. A forrás és a szerző megjelölése nélküli, vagy hiányos megjelölésű, írásbeli szerzői hozzájárulás nélküli utánközlés, használat, átdolgozás használati, közzétételi napi díja 100.000 Ft + ÁFA tartalmi elemenként.

Intézményünk nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, pontatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

Nem tudjuk garantálni a 24 órán belüli visszajelzést technikai hiba esetén, vagy ha helytelen elérhetőségi adatok kerülnek megadásra a kapcsolatfelvételkor.

A www.drLBeauty.com anyagai tájékoztató és ismeretterjesztő jellegűek, így nem adhatnak választ minden olyan kérdésre, amely egy adott betegséggel vagy más témával kapcsolatban felmerülhetnek, és főképp nem pótolhatják az orvosokkal, vagy más egészségügyi szakemberekkel való személyes találkozást, beszélgetést és gondos kivizsgálást.